Nautilus

Lias, ca. 200 Mio. Jahre

Lyon, Frankreich